Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Adresa:
Francouzská 4/75
120 00 Praha 2

e-mail: stredni.cechy@cpkp.cz
telefon: +420 603 946 501

IČO: 71 20 97 35
datová schránka: cuqbmmi

Naše organizace, Centrum pro komunitní práci střední Čechy, je jedno ze šesti místních zastoupení – poboček. Naše pobočka působí ve Středočeském kraji, hlavním městě Praze a některými aktivitami i v dalších krajích ČR. Usilujeme o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a zlepšení správy věcí veřejných. Prosazujeme přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou nevládní organizace, města, obce a regiony Středočeského kraje, městské části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

V současné době se sami zaměřujeme na podporu a legitimizování potřeb těch, kteří pečují o své blízké, rodin s dětmi se zdravotním postižením a v neposlední řadě rozjezd homesharingu.

Současně poskytujeme konzultace v oblastech strategického plánování, facilitace či participace různým místním sdružením, komunitám, spolkům, akční skupiny či svazky obcí.

Věříme, že naše aktivity přispívají k prosazování občanů na rozhodování na různých úrovních, ke zviditelňování témat, která jsou opomíjená a k podpoře konkrétních lidí, kteří nejsou vidět.

Doufáme, že se nám daří přispět k rozvoji otevřené, tolerantní a spolupracující společnosti, která se nebojí hledat netradiční formy pomoci a podpory.

Náš tým

Mgr. Martina Macurová

ředitelka místního zastoupení a průvodkyně homesharingu

Martina se věnuje tématům strategického plánování, zapojování občanů do rozhodovacích procesů,
zavádění inovativních metod sociální práce a rozvoji komunitní práce. Je součástí týmu realizující homesharing.

Má několikaleté zkušenosti s facilitací a moderováním veřejných projednání.

Bc. Petra Štěpová

odborná pracovnice v projektech na podporu neformálně pečujících

Petra je odborným garantem projektů podporujících neformálně pečující. Má zkušensti s projekty se zaměřením na plánování sociálních a návazných služeb, rozvoj odborných partnerství,
odstraňování bariér v komunikaci s osobami s různým smyslovým postižením.

Mgr. Renata Baxová

odborná pracovnice a průvodkyně homesharingu

Renata pracuje na projektech na podporujících rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Je součástí týmu, který realizuje homesharing v našem kraji. Má mnohaleté zkušenosti z oblasti strategického plánování, plánování sociálních služeb a facilitace. 

Mgr. Monika Ljubková

manažerka projektů a koordinátorka homesharingu

Monika se podílí na realizaci projektu homesharing a zajišťuje projektovou podporu našemu týmu. Dříve se podílela na koordinaci projektů komunitního plánování sociálních a návazných služeb.

Mgr. Filip Pluhař

PR a advokační pracovník

Filip má u nás na starost PR a advokační aktivity v projektu homesharing. Stará se nám o sociální sítě, komunikaci s medii a učí nás nezapomínat na zviditelňování naší každodennosti.

Veronika Dostálová

péče o kancelář

Veronika se nám stará o kancelář, aby vše bylo vždy tam, kde to má být.

Petra Klvačová, PhD.

odborná expertka

Petra se u nás věnuje zpracování kvalitativně orientovaných analýz v projektech na podporu rodin s dětmi se zdravotním postižením a homesharingu.

Monika Bártová

koordinátorka podpory rodinám s dětmi se zdravotním postižením

Monika u nás pracujena projektech na podporu rodin s dětmi se zdravotním postižením.

Kateřina Vysloužilová

koordinátorka pomoci neformálně pečujícím

Kačka u nás má na starost koordinaci části aktivit na podporu rodin s dětmi se zdravotním postižením.

Mgr. Andrea Lexová

koordinátorka podpora rodinám s dětmi se zdravotním postižením

Andrea u nás pracujena projektech na podporu rodin s dětmi se zdravotním postižením.

Ing. Mgr. Iveta Turková, MBA

odborná expertka

Iveta s námi externě spolupracuje na projektech věnující se rozvoji sociální práce, metodické podpoře v oblasti sociální práce a vzdělávání.

Mgr. Ondřej Marek

odborný expert

Ondřej se dlouhodobě věnuje otázkám managementu projektů, komunikaci, strategickému plánování a otázkám souvisejícím s vytvářením partnerství. Tematicky je mu blízká oblast rozvoje venkova a otázka výchovy k demokracii mladých lidí.