Plánujeme komunitně pro Hořovice a spádové obce

S městem Hořovice spolupracujeme při udržení a rozvoji procesu plánování sociálních a návazných služeb již od roku 2012. Na poslední aktualizaci komunitního plánu sociálních a návazných služeb pro území města Hořovice a spádových obce s rozšířenou působností jsme společně pracovali od ledna 2018.
Komunitní plán, který jsme zpracovali, se opírá o veřejně dostupné informace (statistická data, registr sociálních služeb, webové stránky organizací apod.), informace z rozhovorů a pracovních setkání s desítkami lidí, kteří v území žijí. V průběhu dvou let jsme uskutečnili rozhovory se zástupci obcí, s poskytovateli sociálních a návazných služeb, s pracovníky sociálního odboru Městského úřadu Hořovice, s učiteli a dalšími odborníky. Opakovaně jsme organizovali tematicky zaměřená pracovní setkání, věnovaná například lidem ohroženým sociálním vyloučením, rodinám ve složité životní situaci, pečujícím rodinám nebo službám pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Vedli jsme také individuální rozhovory s rodiči dětí se zdravotním postižením zaměřené na to, jaké služby v území postrádají. Všechna získaná data a informace sloužily jako podklad pro tvorbu aktualizaci komunitního plánu.

V průběhu aktualizace vznikly následující materiály a zrealizovali jsme různé akce:

 • Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb – katalog s novou grafikou, která umožňuje čtenáři snazší orientaci a větší srozumitelnost.
 • Karty pomoci – informační letáky představující reálné příběhy lidí ( Adama, Františka, Jany, Ludmily, Marie a Tomáše) v obtížné životní situaci a možnosti pomoci jak z řad sociálních služeb, zástupců obce či místní komunity.
 • Analýza potřeb pečujících o zdravotně postižené v území ORP Hořovice v území ORP Hořovice chybí služby pro rodiny, které pečují o zdravotně postižené děti či dospělé (denní stacionář, odlehčovací služby, osobní asistence). Na základě sociologického výzkumu jsme popsali představy rodin o tom, jaké konkrétní služby a v jakém časovém horizontu budou pro své blízké potřebovat.
 • Integrace cizinců na Hořovicku – v posledních několika letech v Hořovicích a některých okolních obcí významně narostl počet cizinců z různých zemí. Jako důležité se při pracovních setkáních i individuálních rozhovorech opakovaně ukazovalo téma jejich integrace do místních společenství. Uspořádali jsme seminář pro pracovníky městského úřadu, pedagogy, zástupce policie a další odborníky. Dále jsme iniciovali a při pracovních setkáních podpořili vznik poradenského místa na Městském úřadě v Hořovicích, které odborně zajišťuje Centrum pro integraci cizinců.
 • Představme se!
  Společně s městem jsme v květnu 2018 uspořádali na nádvoří Starého zámku v Hořovicích veřejné setkání s poskytovateli sociálních a návazných služeb, na kterém představili svou práci obyvatelům Hořovic i okolních obcí. Setkání přilákalo několik desítek účastníků. Zvláštní pozornost byla věnována prezentaci žákovských a studentských projektů v rámci soutěže Bezpečné město, kdy děti výtvarně zpracovaly své představy o bezpečných a nebezpečných místech ve městě.
 • Nejste v tom sami!
  Jako jeden ze způsobů jak podpořit rodiny pečující o své blízké, jsme zvolili krátký animovaný video spot určený široké veřejnosti. Užitečné informace v něm najdou jak sami pečující (kam se obrátit o pomoc), ale také ti, kdo mohou pomoci situaci pečujících rodin zlepšit, například starostové obcí, úředníci či místní podnikatelé.
 • Respekt v komunikaci – pro zmírnění komunikačních bariér jsme natočili video v českém znakovém jazyce, které neslyšící provede webovou stránkou o sociálních a návazných službách na Hořovicku http://pruvodcepomoci-horovice.cz/. Ve videu vysvětlujeme, na co se stránky zaměřují, v jakých oblastech poskytují pomoc, kde co na webové stránce hledat a odkazují na celou škálu sociálních a návazných služeb.

Další dokumenty: