publikace ke stažení

V této sekci je ke stažení většina našich publikaci. Pokud nějakou nenajdete napište nám, rádi vám ji zašleme či pomůžeme najít.

 

MAPA pomoci s informacemi a praktickými radami pro pečující.  Plakát je stručnější verze brožury s praktickými informacemi a katalogem služeb určen k vyvěšení v prostorech vaší instituce, u vás v kanceláři či ordinaci.

 

Pečovat a žít doma je normální – praktické rady pro zvládnutí péče pro území ORP Beroun, Dobříš a Hořovice a pro území Lysecka. Cílem této publikace je podpořit ty, kdo v domácím prostředí pečují o své blízké, kteří se o sebe nedovedou sami postarat. Lidé, většinou rodina či přátelé, kteří se starají o seniora, vážně nemocného nebo dítě s fyzickým či mentálním postižením. Obvykle se o nich mluví jako o „neformálních pečujících“. Následující text by jim nebo i Vám měl usnadnit orientaci v náročné situaci, jakou domácí péče často je. Stejně tak ale text může být inspirací a průvodcem pro odborníky ze sociální i zdravotnické oblasti, kteří pomáhají svým klientům a pacientům najít vhodný zdroj pomoci. 

 

Akční plán KPSS Polabí na roky 2020 – 2021 pro komunitní plán sociálních a návazných služeb mikroregionu Polabí byl zpracován v rámci projektu „Plánujeme v Mikroregionu Polabí“ s číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006547.

Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí na období 2020 – 2024 jsme zpracovali společně s městem Lysá nad Labem a obcemi Mikroregionu Polabí. Jedná se o klíčový dokumentem v procesu rozvoje sociálních a návazných služeb v území Mikroregionu Polabí.

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb Polabí jsme vydali v roce 2019 společně s městem Lysá nad Labem. Je uspořádán tak, aby poskytl základní přehled o nabízených sociálních a návazných službách a aby orientace v něm byla co možná nejjednodušší. Došlo ke zmapování všech možností pomoci, podpory a péče na území Mikroregionu Polabí.

Karty pomoci – pomáháme těm, kteří to potřebují? V několika projektech jsem vytvořili informační karty, které prostřednictvím stručných a reálných příběhů ukazují, kdo může v daném příběhu pomoci, jaké jsou oblasti pomoci či jaké instituce a služby jsou dostupné. Jednotlivé karty obsahují praktické adresáře s kontakty na úřady, sociální, zdravotní a návazné služby pro oblast Polabí.  Jedná se o příběh Adama, Františka, Janu, Ludmilu, Marii a Tomáše. Poslední kartou je karta, která financování sociálních služeb.

Akční plán KPSS Beroun a spádového území na roky 2020 – 2021 je přílohou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023. Akční plán určuje konkrétní kroky vedoucí k naplnění jednotlivých opatření pro roky 2020 – 2021. Dokument jsme zpracovali společně s městem Beroun.

Střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb města Berouna a spádového území na roky 2019 – 2023. Dokument jsme v letech 2018 – 2019 zpracovali společně se sociálním odborem města Berouna. Jedná se o klíčový dokumentem v procesu rozvoje sociálních a návazných služeb v tomto území, je podkladem pro zařazení služeb do sítě sociálních služeb Středočeského kraje, pro rozdělování finančních prostředků z Individuálních dotací města Beroun, pro obce z území ORP a další donátory. V plánu jsou zahrnuty i tzv. návazné či komunitní služby, které doplňují poskytování sociálních služeb a řeší či předchází vzniku nepříznivých sociálních situací a podporu sociálně vyloučených osob či osob ohrožených sociálním vyloučením.

Katalog sociálních a návazných služeb na Berounsku vznikl v rámci projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019–2023“ a poskytuje přehled dostupných sociálních a návazných služeb v území.

Karty pomoci – pomáháme těm, kteří to potřebují? V několika projektech jsem vytvořili informační karty, které prostřednictvím stručných a reálných příběhů ukazují, kdo může v daném příběhu pomoci, jaké jsou oblasti pomoci či jaké instituce a služby jsou dostupné. Jednotlivé karty obsahují praktické adresáře s kontakty na úřady, sociální, zdravotní a návazné služby pro oblast Berounska.  Jedná se o příběh Adama, Tomáše, Jany, Františka, Marie a Ludmily. Poslední kartou je karta, která financování sociálních služeb.

Komunitní plán sociálních a návazných města Hořovice spádových obcí na období 2020 – 2024 jsme zpracovali společně s městem Hořovice a obcemi z území obce s rozšířenou působností. Jedná se o klíčový dokumentem v procesu rozvoje sociálních a návazných služeb v tomto území.

Akční plán města Hořovice a spádového území na roky 2020 – 2021 je přílohou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Hořovice a spádového území 2020 – 2024. Akční plán určuje konkrétní kroky vedoucí k naplnění jednotlivých opatření pro roky 2020 – 2021. Dokument jsme zpracovali společně s městem Hořovice.

Katalog sociálních a návazných služeb pro Hořovice a spádové území je brožura, která obsahuje informace jenž mohou pomoci těm, kdo hledají pomoc v nepříznivé sociální a životní situaci, nebo se jen potřebují zorientovat v nabídkách služeb na území správního obvodu Hořovice, ale i za hranicemi tohoto území.

Popis potřeb osob v nepříznivé sociální situaci a návrhy řešení. Jaké jsou hlavní problémy rodin s dětmi, s nimiž se ve své každodenní praxi setkávají sociální pracovníci a další odborníci na Hořovicku? Které z těchto problémů se daří řešit v rámci jejich odbornosti a kompetence a které problémy přesahují možnosti jejich působení a rozhodování? Mění se v posledních několika letech problémy, s nimiž se rodiny na sociální pracovníky obracejí? Mění se skladba klientů, jejich charakteristiky? Jak sociální pracovníci vnímají vzájemnou spolupráci různých odborníků a institucí v oblasti podpory rodin s dětmi v ORP Hořovice? Jak podle nich funguje spolupráce s odborníky a institucemi mimo oblast sociálních služeb, tedy například se zástupci obcí či vzdělávacích institucí? Jak prakticky probíhá spolupráce odboru sociálních věcí a zdravotnictví a jednotlivých neziskových organizací při řešení konkrétních situací? Cílem tohoto textu je odpovědět na uvedené otázky a současně navrhnout některá dílčí doporučení.

Senioři a lidé se zdravotním postižením v ORP Hořovice. Cílem této analýzy je představit výsledky kvalitativního výzkumu, který byl zaměřen na zkoumání problematiky seniorů a lidí se zdravotním postižením. Výzkum se snaží tuto problematiku nahlédnout z různých perspektiv, ale hlavním zdrojem poznatků jsou informace získané od expertů a lidí z praxe, kteří se řešením potřeb těchto cílových skupin každodenně zabývají v rámci své práce. V průběhu našeho projektu jsme uskutečnili desítky skupinových i individuálních rozhovorů s pracovníky organizací poskytujících sociální služby, zástupci obcí (starosty menších obcí, zastupiteli, pracovníky sociálních odborů) i s lidmi, kteří pečují o své blízké v seniorském věku nebo se zdravotním postižením. Tento text shrnuje poznatky získané z těchto rozhovorů.

Analýza potřeb pečujících v území ORP Hořovice  a ORP Beroun. Co potřebují rodiny, které pečují o dítě (i dospělé) se zdravotním postižením, jaké služby či jiná forma podpory jim chybí? Jaké konkrétní sociální, vzdělávací či zdravotní služby by pro své blízké uvítali, jaké volnočasové aktivity ve svém okolí postrádají, jakých odborníků (specializovaných lékařů a dalších terapeutů) se jim v každodenní péči nedostává? Cílem této analýzy je představit výsledky kvantitativně-kvalitativního výzkumu, realizovaného v roce 2019 a zaměřeného na zjišťování potřeb těch, kdo dlouhodobě pečují o své blízké převážně v domácím prostředí, a to v území ORP Hořovice. Výzkum se zaměřil především na jejich potřeby v oblasti sociálních služeb, na to, jaké sociální služby pečující rodiny aktuálně využívají, co jim brání v případném větším využívání těchto služeb, zda a jaké jim chybí volnočasové aktivity pro jejich děti, jaké specialisty (lékaře, terapeuty) v okolí bydliště postrádají, jaké mají představy a očekávání do budoucna co se týče využívání těchto služeb, řešení budoucího bydlení pro své děti atd.

Karty pomoci – pomáháme těm, kteří to potřebují? V několika projektech jsem vytvořili informační karty, které prostřednictvím stručných a reálných příběhů ukazují, kdo může v daném příběhu pomoci, jaké jsou oblasti pomoci či jaké instituce a služby jsou dostupné. Jednotlivé karty obsahují praktické adresáře s kontakty na úřady, sociální, zdravotní a návazné služby pro oblast Hořovicka.  Jedná se o příběh Adama, 15 let, chlapec v pubertě, Tomáše, 21 let, absolvent bez práce a bydlení, Jany, 43 let, vdovy s dětmi s postižením, Františka, 50 let, muž bez domova, Marie, 65 let, starší paní s těžkou schizofrenií a Ludmily, 85 let, osamělé vdovy. Poslední kartou je karta, která financování sociálních služeb.

Sborník výstupů projektu  Lidé ohrožení výkonem trestu odnětí svobody na Benešovská je výstupem projektu, který jsme v letech 2016 – 2018 realizovali ve spolupráci s městem Benešov. Projekt řešil problém ve struktuře systému případové práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody, tedy i s rodinami odsouzených. Vycházel ze stanovené potřeby komplexní definice potřeb odsouzeného, současně jeho rodiny a řešení dopadů uvěznění. Cílovou skupinou projektu byli sociální pracovníci zainteresovaní na řešení situací osob ohrožených výkonem trestu odnětí svobody. Mezi hlavní cíle projektu patřilo definování a vyhodnocení potřeb cílové skupiny ve vztahu ke snaze komplexního uchopení problematiky osob ohrožených výkonem trestu odnětí svobody. Souhrnné informace o projektu jsou publikovány ve Sborníku výstupů projektu, který je vám zde v elektronické podobě předkládáme.

Sborník výstupů projektu  I bez sluchu se domluvíme je určena všem, kteří si chtějí rozšířit své znalosti týkající se poskytování sociálních služeb lidem se sluchovým postižením a samotné sociální práce s touto cílovou skupinou, a nejenom jim. Publikace může být inspirací i pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří primárně pracují s osobami se sluchovým postižením, tudíž mají velmi bohaté zkušenosti s komunikací a dalšími specifiky této cílové skupiny. Přínosné pro ně mohou být např. části týkající se rozvoje spolupráce v území, doporučení ke krajské síti apod.