Pečovat a žít doma je normální 2 – podpora pečujících na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku

Od ledna 2020 do června 2022 jsme realizovali projekt na podporu neformálně pečujících. Jednalo se o zajištění koordinace pomoci neformálním pečovatelům, doplněné o poskytování potřebných informací, realizaci setkávání svépomocných skupin, vzdělávání, pobytů, konzultací a další potřebné podpory pečujícím.

Projekt byl realizován na území tří měst s rozšířenou působností – Beroun, Dobříš a Hořovice. V každém území byla zavedena pozice odborného poradce, koordinátora pomoci neformálně pečujících a vzniklo kontaktní místo pro pečující. Současně byli po dobu 30 měsíců realizované podpůrné a doprovodné aktivity. Díky tomu došlo ve všech územích ke zvýšení podpory neformálních pečovatelů a k rozvoji mezioborové spolupráce organizací a osob podílejících se na sdílené péči.

Konkrétně se jednalo o zajištění koordinace pomoci neformálně pečujícím (dále i pečující), doplněné o poskytování potřebných informací, realizaci setkávání svépomocných skupin, vzdělávání, konzultace, psychorehabilitační pobyty a další potřebnou podporu pečujícím.

Ve všech třech územích jsme podpořili 1 850 pečujících, kterým koordinátorky pomoci poskytly 1 062 konzultací (tj. 862 hodin) bylo to 296 jedinečných pečujících. Zprostředkovali jsme 535 individuálních konzultací s různými odbornými experty (fyzioterapeut, psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog, lékař apod.). Zorganizovali jsme 67 svépomocných setkání pečujících, 50 odborných přednášek a zážitkových aktivit s účastí 362 opakovaně podpořených osob (78 unikátních). Na 7 psychorehabilitačních pobytech pro 79 dospělých pečujících s relaxačním programem pro celé rodiny naši asistenti poskytli dětem s postižením a jejich zdravým sourozencům 660 hodin hlídání s programem. Vzhledem k okolnostem v době covidových omezení jsme nemohli realizovat většinu aktivit prezenčně a osvědčila se možnost on-line podpůrných setkávaní s terapeutkou nebo vzdělávání, které si pečující velmi chválili a tak jsme některá vzdělávání i po ukončení lock downu realizovali tzv. hybridně.

V rámci mapování aktuálního stavu potřeb neformálně pečujících bylo realizováno celkem 42 individuálních rozhovorů a 5 focus groups (skupinové rozhovory) s pečujícími a odborníky, kteří poskytují odbornou pomoc pečujícím rodinám (speciální pedagog, logoped, sociální pracovníci).

K rozvoji mezioborové spolupráce organizací a osob podílejících se na sdílené péči jsme uspořádali 11 mezioborových setkání (3 v Berouně, 3 na Dobříši a 5 v Hořovicích) a na závěr jsme v každém území s těmito odbornými experty uspořádali ověřovací fokusní skupinu.

V rámci projektu vznikly i video návody pro zvládání péče v domácím prostředí:

  • První video, „Co udělat nejdříve“, obsahuje rady a doporučení, co je potřeba zařídit, když rodina začíná o někoho pečovat.
  • Druhé video, „Finanční a materiální podpora“, je věnováno možnostem materiální a finanční podpory, kterou mohou pečující čerpat.
  • Třetí video, „Kdo mi s péčí pomůže“, poskytuje základní rady k zorientování, které sociální a jiné služby mohou pečujícím rodinám pomoci.
  • Poslední video, „Co a jak dál“, je věnováno tomu, jak se vyrovnat s odchodem blízkého člověka, a praktickým otázkám, které je potřeba vyřešit.

Forma videí reaguje na různé komunikační možnosti pečujících, aby byla srozumitelná pro kohokoliv. Animace umožní se vizuálně zorientovat, díky mluvenému slovu získají informace i lidé se zrakovým postižením, titulky zprostředkují obsah i těm, kteří mají horší sluch, a znakový jazyk zajistí předání informací neslyšícím. Videa i jejich forma vznikly na základě každodenních zkušeností klientů a rozhovorů s koordinátory pomoci v CPKP. Jejich záměrem je šířit informace v této srozumitelné a snadno dostupné podobě mezi co největší počet pečujících. Videa vznikla ve spolupráci s grafickým studiem Mowshe s.r.o., Deaf friendly a dalšími odborníky.

V rámci projektu dále vznikly také tyto výstupy:

  • Brožuru s podrobnými informacemi pro zvládnutí péče.
  • Analýza potřeb pečujících osob a stávajícího stavu sociálních služeb s doporučeními pro rozvoj kvality a nabídky služeb
  • Aktualizovaná metodika zavádění koordinovaného přístupu s názvem Popis postupu, činností a doporučení při zavedení pozice koordinátora pomoci v území ORP Dobříš, ORP Hořovice a ORP Beroun
  • Aktualizovaný leták pro pečující, „Praktické rady pro zvládnutí péče“, na kterém jsou shrnuty základní rady, jak postupovat, když se někdo ocitne v roli pečovatele: co udělat nejdříve, kde a co může žádat, na co má nárok, kdo mu s péčí pomůže, jaké jsou dostupné sociální a zdravotní služby, vzdělávací a podpůrné služby pro rodiny dětí s postižením, anebo jak postupovat při ukončení péče. Na letáku jsou uvedené QR kódy, které po načtení odkáží na videonávody nebo brožuru s podrobnými informacemi. K letáku je dostupné také video s překladem do českého znakového jazyka.
  • Závěrečná tisková zpráva

Kontaktní osobou je Petra Štěpová.